Wijthmen.nl
 

Dorpsgesprek op 12 september in Kulturhus

In samenspraak met de Gemeente Zwolle en Stimuland, onze adviseur en procesbegeleider, is naar een voorlopige datum gezocht voor een dorpsbreed gesprek over de actualisatie van het bestaande Dorpsplan Wijthmen, dat uit 2010 stamt. We zijn voor deze datum uitgekomen op maandagavond 12 september as.
Dus na de zomervakanties en na de Grassparty. Omdat dit de laatste Elshofbode is voor de zomervakantie en de volgende editie van ons wijkblad pas in september uitkomt, lijkt het ons goed deze datum alvast aan u door te geven.
In de komende maanden wordt – ondanks de vakantieperiode – door menigeen doorgewerkt aan het programma. We verwachten in elk geval de komst van de nieuwe wijkwethouder (tevens projectwethouder voor het Dorpsplan Wijthmen) en gedeputeerde Roy de Witte van Provinciale Staten, die Leefbaar Platteland in zijn portefeuille heeft en zich sterk maakt voor het voortbestaan van kleine kernen.
Want één ding is helder (gebleven):  en wordt nog steeds breed gedragen:

Wijthmen is een plattelandskern en wil dat blijven.

Zoals in de laatste Elshof beschreven, zijn diverse werkgroepen vanuit de dorpsbewoners een denkrichting aan het formuleren voor de actualisatie van het dorpsplan. De thema’s zijn: Duurzaamheid, Voorzieningen (als sport, onderwijs en Kulturhus), maar ook ‘Wonen met Zorgvoorzieningen’, Woningbouw (op termijn) en het versterken van het plattelandskarkater en de agrarische sector (hoe actueel)  in Wijthmen. Op 11 mei jl. hebben ze elkaar over de stand van zaken geïnformeerd, maar ook de Kerngroep (dorpsvertegenwoordiging en gemeente) en specialisten van de gemeente. Met enthousiasme werd per thema een top 3 van belangrijke inzichten gepresenteerd.

Werkgroepen werken tweeledig: ze brengen in beeld wat ze zelf willen doen (bijv. op korte termijn starten met extra ouderenactiviteiten of duurzaamheidsmaatregelen) en datgene dat aandacht nodig heeft in een breder perspectief (datgene dat voor het algemeen belang van Wijthmen meegenomen kan worden in de actualisatie van het dorpsplan). Ook is er in het algemeen aandacht voor bereikbaarheid en (toeristische) infrastructuur en het inspelen op bepaalde trends. De werkgroepen hebben allen een vervolggesprek gepland met o.a. mensen van de gemeente, zodat zij ook op die manier ondersteund en aangescherpt kunnen worden in hun planvorming. Daarbij wordt vanuit sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit gekeken naar hetgeen voor Wijthmen wenselijk is. Als voorbeeld: duurzaamheid is van belang voor inwoners die (gezamenlijk) willen werken aan bijv. energieopwekking- en besparing, maar het onderwerp speelt ook bij de nieuwbouw van woningen en moet goed inpasbaar zijn in de (agrarische) omgeving. Vervolgstap is dat de werkgroepen de inzichten deelt met de Kerngroep die vervolgens de informatie stroomlijnt voor de actualisatie van het dorpsplan. Na die voorbereiding wordt op 12 september dus een dorpsbijeenkomst gehouden om ook andere inwoners te informeren en te betrekken bij het vervolg.

……………………

Voor we verdergaan over de actualisatie van het Dorpsplan eerst even een bericht van Kreator over (de stand van zaken aangaande) fase 1.

 

op de ontwikkeling van fase1 van het Dorpsplan en met name hoe zij vorm zouden willen geven aan het dorpse
karakter passend bij de ontwikkeling van Wijthmen. Inmiddels zijn er drie architectenbureaus geselecteerd die met elkaar aan het werk gaan om de woningen en het appartementengebouw te gaan ontwerpen op een
zodanige wijze dat een dorps karakter wordt gerealiseerd en geen stadswijk zoals bijvoorbeeld Stadshagen.
De drie bureaus die deze opgave oppakken zijn 19 het Atelier, KHVarchitecten en 4Darchitecten.
Vermeldingswaardig hierbij is dat 19 het Atelier wordt vertegenwoordigd door Marc Eijkelkamp en Rob Moritz, de eerste is opgegroeid in Wijthmen en de tweede woont in het Herfte/Wijthmense.
Overigens is Rob Moritz ook gevraagd dit proces met de drie bureaus te coördineren. Naast het ontwerpen van de woningen moet er natuurlijk ook verder vorm gegeven worden aan de infrastructuur.
Het ‘Buro Hoogstraat’ is gestart met het ontwerpen van de boven- en ondergrondse infrastructuur, denk hierbij aan de wegen, materiaalkeuze en straatmeubilair boven de grond en de riolering, nutsvoorzieningen en dergelijke ondergronds. Eind dit jaar kunnen de eerste beelden aan de geïnteresseerden getoond worden.

Waar staan we in de actualisatie dorpsplan Wijthmen?
Het Dorpsplan zal voor het overgrote deel (lees: 80 procent) in tact blijven. We buigen ons nu over de 20% die we willen vernieuwen. Dat komt omdat er dingen in het dorp zijn veranderd of gaan veranderen. De Heinoseweg is na 2010 verbreed, de planvorming voor de verlegging van de Kroesenallee zijn afgerond, Ko Diepman en zijn familie zijn met hun gehele boerderij verhuisd.
De verschillende werkgroepen zijn in verschillende fasen van hun werk. De Werkgroep Duurzaam is bijvoorbeeld al een eind op streek met de planvorming en hoopt in het najaar een ‘duurzaamheidsmarkt’ in het dorp te organiseren. De boeren in de agrarische werkgroep hebben te maken met de weerbarstigheid van de actualiteit.
Het Kulturhus is de belangrijkste voorziening (onderwijs, verenigingsleven) in het dorp en in deze werkgroep is besloten een noodzakelijke renovatie en uitbreiding te realiseren. Bebouwing en infrastructuur moeten zich daarop het meest oriënteren. Daardoor wordt de sociale kwaliteit van het dorp versterkt. Een programma van eisen is opgesteld om ruimte te bieden aan de huidige gebruikers en nieuwe activiteiten als dagbesteding of samen eten. Naar financiering wordt gezocht.

Eem bieproat’n
De Werkgroep Wonen Met Zorg is zelfs al met haar activiteiten begonnen. Zij heeft de focus op dit moment liggen bij het opstarten van middagen voor 60-plussers in het Kulturhus.
Op de eerste dag van de zomer (21 juni) heeft een brainstormmiddag voor- en met deze doelgroep plaatsgevonden. De organisatie was heet tevreden het aantal van 21 mensen te mogen verwelkomen om mee te denken over de invulling van deze bieproat-middagen.
Op deze zonnige, maar niet al te warme en windstille middag, was het terras helemaal in stijl aangekleed. De tafeltjes waren bedekt met de welbekende ouderwetse kleedjes van De Mol (Henri en Marietta: dank daarvoor J), er was koffie uit kop en schotel, zelfgebakken cake en na afloop een gezellige, aangeklede borrel.
Thera Hülsmann hield een praatje waarin ze uitleg gaf over het ontstaan van de Werkgroep ‘Wonen met Zorg’ en deze kleinere sub-werkgroep, die op korte termijn al iets voor ouderen in Wijthmen wil realiseren. De Elshof gaat te zijnertijd aangepast worden, waardoor het samenzijn voor ouderen aantrekkelijker zal worden in deze ruimte.


Vanuit de zaal – of in dit geval het terras – werd goed meegedacht. Zo bleek bijvoorbeeld dat er al enkele dagen in de week gevuld zijn vanwege volksdansen, vouwenbond, fietsen en dergelijke, waardoor we vooreerst op de laatste woensdag van de maand uitkomen i.p.v. de voorgestelde eerste en derde dinsdag van de maand. Er werd wisselend gedacht over het aantal samenkomsten. Eén keer per maand of toch twee keer? En wat is leuk om te doen? Moeten we wel iets doen of gaat het juist om het bieproat’n? Dit laatste voor de mannen mogelijk wel, de meeste vrouwen vinden het leuk om af en toe ook iets te doen of ondernemen. Eén keer per maand samen eten werd in ieder geval enthousiast ontvangen. En wat is dan een reëel bedrag om te betalen? Met of zonder consumptie?
Door Thera werd de vraag gesteld of er mensen zijn die (eventueel af en toe) mee willen helpen met  iets organiseren, samen koken, afwassen, regelen van vervoer voor de minder mobiele dorpsgenoten of kantinediensten. Leden van de werkgroep vernemen het graag! De sfeer was goed en men was enthousiast!
De eerste datum voor het ’ eem bie-proat’n’is geprikt en wel woensdag 28 september. Aangezien er samen gegeten gaat worden, is een opgave wel nodig. Elders in dit blad vind u meer informatie hierover.

Bouw
En dan de bouw op de wat langere termijn. Voor het dorp is het belangrijk dat voorzien wordt in regelgeving, die het gemakkelijker maakt om tot erfbebouwing te komen. De rood-voor-rood-regeling is een nog wat lastig toegankelijke mogelijkheid. De regelgeving voor zorg gerelateerde woningen (ouders/kind betrekking) kent veel beperkingen om blijvende oplossingen te bieden in het buitengebied, terwijl daar juist de vraag groter is dan in de urbane omgeving.
Het Dorpsplan 2010 voorziet in fasen, die in de komende jaren kunnen worden gerealiseerd. De looptijd zal gauw tien jaar beslaan. Voor het dorp is het belangrijk dat woningen beschikbaar komen voor senioren met een toenemende zorgvraag en voor startende jongeren. Maar tegelijk ontstaan er voorzienbaar ook vragen naar andere typologieën. Het al dan niet in collectief verband realiseren van een eigen woning, woningen met bedrijfsruimte en andere wensen vragen om periodieke monitoring in het dorp zodat op de behoefte kan worden ingespeeld bij het concreet realiseren van een nieuwe Fase.
Niet onbelangrijk is dat de hoeveelheid te realiseren woningen harmonieert met de integratiemogelijkheden van het dorp. Het realiseren van vele tientallen woningen in korte tijd belemmert deze mogelijkheid. Plaatselijk Belang werkt aan een programma dat nieuwe bewoners vertrouwd maakt met het dorpse leven van Wijthmen.

Infrastructuur
De belangrijkste bebouwing van Wijthmen ligt sinds het begin van jaren zestig op de kruising van de N35 en de Kroesenallee. De oudste bebouwing van Wijthmen ligt rond de Oude Wythmerweg. Van hieruit vormt zich bebouwing langs de Erfgenamenweg richting Wijthemerplas met een accent op de zuidkant (Egweg, Ploegweg, Zeisweg) en een lengte-as langs de Woestijnenweg.
De Erfgenamenweg en de Kroesenallee zijn de drukste wegen met een regionale en interne functie. Met de omlegging van de Kroesenallee krijgt een deel van deze route meer interne betekenis. Je kunt er een dorpsstraat van maken. Agrarisch verkeer maakt ter hoogte van het dorp vooral gebruik van de omgelegde Kroesenallee, in mindere mate van de Erfgenamenweg en van de parallelstructuur langs de N35.
Interne structuren zijn vooral de Woestijnenweg, de Veldhoekweg, de Greepweg, Egweg, Ploegweg, Zeisweg, Oude Wythemerweg en – in mindere mate – de Veldwijklaan en Veldwijkweg. Zeisweg, Woestijnenweg en Oude Wythemerweg zijn meer belangrijke intern verbindende routes. Aan het einde van de Woestijnenweg is een onverharde route naar het Kulturhus/De Kubus.

Na de totstandkoming van de omgelegde Kroesenallee ontstaan er mogelijkheden voor het realiseren van veiliger interne routes en versterking van de toeristische fiets- en wandelroutes. Vanaf Raalte wordt een “fietssnelweg” aangelegd die via de rotonde bij de N35 aankomst bij Wijthmen. Via de Kroesenallee en de Erfgenamenweg/Eierweg kan toeristisch fietsverkeer in de richting van de Wijthemerplas en Herfte geleid worden. De Erfgenamenweg kan vanaf de Kroesenallee tot aan het Kulturhus worden afgewaardeerd tot 30 km zone zonder gebruik van drempels (landbouwverkeer!). Signaleringstekens op het wegdek en bebording kunnen bijdragen aan vergroting van de verkeersveiligheid.
Voor fietsverkeer naar Kubus en Kulturhus is het van belang dat er naast de Erfgenamenweg parallelle infrastructuur is bij de Woestijnenweg. Dat vraagt tenminste een volwaardiger fiets/wandelroute tussen de Woestijnenweg en de school/het Kulturhus. Die route is ook zeer gewenst voor mensen die gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator en die het Kulturhus willen bezoeken.

Mede uit oogpunt van toerisme zijn wandelroutes vanuit het dorp in de richting van de Wijthemerplas van belang. Met het Kulturhus als pleisterplaats of vertrekpunt is het achterliggende gebied naar Wijthemerplas, golfbaan, Herfte nu te weinig ontwikkeld om aantrekkelijk te zijn voor toeristisch verkeer. Voor het Kulturhus kan het ontwikkelen juist bijdragen aan versterking van de exploitatiemogelijkheden. Dit kan bevorderd worden door bijvoorbeeld faciliteiten te bieden (zoals: fietsoplaadpunten) en een aantrekkelijker verblijfsklimaat van het Kulturhus.
Op 12 september gaan we in het Dorpsgesprek al dit soort zaken – naast de uitkomsten op hoofdlijnen van de werkgroepen – bespreken met alle dorpsbewoners die dat willen. Waarschijnlijk in een nieuwsbrief en via de bestaande dorpssites zullen we u tijdig informeren over het programma. We streven naar het eindresultaat van een aantrekkelijke en aansprekende dorpsagenda waarbij helder is wat we in de komende jaren in Wijthmen willen bereiken en wie daarbij welke rol kan vervullen.

 

 

Heinoseweg

Na gereedkomen van de N35 heeft de gemeente Zwolle per 1 april jl. formeel het beheer van de Heinoseweg in Wijthmen en het aanliggend groen overgenomen van Rijkswaterstaat. Op het kaartje hieronder is het gebied aangegeven, rood omkaderd.  Concreet voert de gemeente nu al het beheer en onderhoud hiervan uit en kunt u eventuele meldingen over de openbare ruimte bij ons indienen (www.zwolle.nl/melding).

In dit gedeelte ligt ook een tunneltje, die toen de Heinoseweg nog druk bereden werd, dienst deed als onderdoorgang om bijvoorbeeld bij de bushalte te komen. Op dit moment heeft de tunnel echter geen functie meer. Omdat de verlichting en de pompen in de tunnel nu alleen maar geld kosten, is de gemeente van plan om de tunnel voorlopig af te sluiten voor publiek. Op het moment van herinrichting van de Heinoseweg kan de tunnel mogelijk een alternatieve functie krijgen, bijv. als vleermuizen kelder of wat dan ook.  Als u hier ideeën over heeft, dan horen we die graag! Het is wel zo dat de herinrichting pas kan plaatsvinden als de Kroesenallee verlegd is.

Wat betreft de verlegging van de Kroesenallee, gewerkt wordt aan de voorbereiding van de ruimtelijke procedures zoals het bestemmingsplan. Dit kost nog wel even wat tijd.

 

Bron: De Elshofbode